TUNGAS KUNDAVTAL

Välkommen till Tungas användaravtal. Tunga är en onlineplattform som sammanför afrikanska mjukvaruprogrammerare med teknikföretag och mjukvaruprojekt från hela världen. Detta användaravtal innehåller de villkor som gäller för användningen av Tungas webbplats, personalförstärkningstjänster och/eller konsulttjänster (tillsammans tjänsterna). Användning av Tungas webbplats och/eller tjänster är endast tillåtet efter godkännande av dessa villkor. Tungas användaravtal är således ett lagligt avtal mellan dig och Tunga som täcker alla aspekter av tjänsterna. Kundens allmänna villkor är inte tillämpliga. Tunga kan ändra detta användaravtal under relationen mellan Tunga och användaren. Den ändrade versionen av detta användaravtal kommer att gälla från och med den tidpunkt då det (ändrade) användaravtalet publiceras på webbplatsen. I händelse av väsentliga förändringar kommer kunderna att meddelas via e-post om förändringen. Om en kund inte accepterar de ändrade användarvillkoren måste han/hon skriftligen meddela Tunga detta inom en vecka efter publiceringen av de ändrade användarvillkoren. Detta användaravtal uppdaterades senast i september 2022. DEFINITIONER I detta användaravtal ska följande termer ha följande betydelser, om inte sammanhanget kräver annat:

Konfidentiell informationSkall omfatta, men inte nödvändigtvis begränsas till, all information som inte är allmänt känd, inklusive affärsverksamhet, ekonomi, teknik (inklusive men inte begränsat till källprogramvaran, programvaran och dokumentationen), affärshemligheter och all annan kommersiellt känslig information från endera parten oavsett dess natur.
KonsulttjänsterAlla tjänster som specifikt efterfrågas av kunden, inklusive omfattningsaktiviteter som består av en detaljerad analys av kundens efterfrågan och utvecklarnas tillgänglighet för att skapa ett komplett team med alla nödvändiga kompetenser för kundens hela efterfrågan.
Kund (även kallad ”du”)Kund som anlitar Tunga-utvecklare genom Tunga-plattformen och/eller beställer separata tjänster.
Immateriella rättigheter Alla upphovsrätter och andra immateriella rättigheter, oavsett uppkomst och media, oavsett om de är registrerade eller inte, inklusive (utan begränsning) patent, varumärken, tjänstemärken, handelsnamn, registrerad design och alla ansökningar om skydd eller registrering av dessa rättigheter samt alla förnyelser och förlängningar därav i hela världen.
Ledda team       En kombination av dedikerade utvecklare och en teamledare, som alla arbetar under kundens kontroll och ledning och tillhandahålls via Tunga-plattformen. 
Förslag       Dokument där Tunga beskriver villkoren och omfattningen av de specifika tjänster som ska tillhandahållas och/eller (teamet av) dedikerade utvecklare som kommer att tillhandahållas.
PrisDet fasta, allomfattande priset för tillhandahållandet av tjänsterna och priserna enligt vad som anges i förslaget.
Priser  De tim- och dagavgifter som gäller för tilldelning av Tunga-utvecklare.
Tjänsteavtal      Ett formellt avtal mellan kunden och tunga som innehåller 1) detta användaravtal, 2) de specifika villkoren för tjänsterna enligt överenskommelse i förslaget, 3) vår uppförandekod och 4) eventuella ytterligare avtal mellan kunden och Tunga som laddas upp på webbplatsen och som inte strider mot något av de villkor som anges i detta användaravtal.  
TjänsterDen personalförstärkning och konsulttjänst som Tunga tillhandahåller kunden enligt överenskommelse i ett tjänsteavtal.
ProgramvaraProgramvaran till vilken bidrag görs av en utvecklare som tillhandahålls av Tunga.
PersonalförstärkningstjänsterTjänster som består i att ge tillgång till Tunga-plattformen för att matcha personalbehovet hos kunden och IT-utvecklare inklusive ledda team och göra utvecklarnas kapacitet tillgänglig för kundteamet.
Tunga Tunga BV, registrerat på Wibautstraat 131-D, 1091 GL Amsterdam, Nederländerna (handelskammarens nr: 67015679).
Tunga-utvecklareIT-utvecklare i Tunga-databasen.
Webbplats         Den webbplats som drivs av Tunga, som finns på https://tunga.iooch alla tjänster, verktyg och applikationer som erbjuds där.

  Artikel 1. ANVÄNDNING AV TUNGAS WEBBPLATS OCH TJÄNSTER 1.1 Du kan inte använda tjänsterna om du

 1.     lagligen inte får ingå avtal enligt de lagar som gäller i ditt bosättningsland,
 2. under 16 år
 3.     har stängts av som kund hos Tunga.

1.2 Kunden är skyldig att endast förse Tunga med giltig, korrekt och sann information till sitt Tunga-konto eller på annat sätt. 1.3 Om du agerar på uppdrag av ett juridiskt registrerat företag, förklarar du att du har all nödvändig fullmakt för att begära tjänster från Tunga på uppdrag av detta juridiskt registrerade företag. 1.4 Kunden är ansvarig för att sekretessbelägga sin kontoinformation, inklusive användarnamn och lösenord. Vid missbruk eller misstanke om missbruk av sitt konto ska kunden omedelbart meddela Tunga. 1.5 Kunden har inte rätt att utföra några åtgärder som skulle kunna störa webbplatsens och tjänsternas korrekta funktion.   Artikel 2. ANLÄGGANDE AV TUNGA-UTVECKLARE 2.1 Avtalet om att anlita Tunga-utvecklare ska vara beroende av godkännandet av ett förslag utfärdat av Tunga. 2.2 Alla Tunga-utvecklare som tillhandahålls av Tunga via Tunga-webbplatsen antingen som individer eller som ledda team ska arbeta under ledning och instruktion av kunden men inget förhållande mellan arbetsgivare och anställd kommer att skapas mellan kunden och Tunga-utvecklare.    Artikel 3. TUNGAS ÅTAGANDEN 3.1 Tunga kommer att utföra de åtaganden som beskrivs i förslaget. 3.2 Tunga skall säkerställa att alla Tunga-utvecklare som anlitas av kunden för att utföra vissa utvecklingsaktiviteter har den kompetens, expertis och noggrannhet som krävs för att utföra sådant arbete och att de uppfyller de professionella standarder som allmänt iakttas inom datorindustrin för liknande tjänster. 3.3 Tunga skall tillse att samtliga Tunga-utvecklare som anlitas av kunden skall följa bestämmelserna i detta användaravtal avseende konfidentiell information.   Artikel 4. KUNDENS ÅTAGANDEN 4.1 Kunden åtar sig följande ansvar när denne anlitar Tunga-utvecklare så långt det rimligen är relevant:.

 1. Introduktion av utvecklare till utvecklingsteamet, inklusive men inte begränsat till
  1.    Upprätta tydliga regler för samarbetet och kommunicera dessa till utvecklaren/utvecklarna,
  2.    Ge tillgång till alla relevanta verktyg och all relevant information (källkod, ritningar, verktyg för problemhantering, verktyg för timuppföljning osv.).
  3.    Säkerställa att utvecklaren kan arbeta i en säker miljö t.ex. genom att tillhandahålla en VPN-anslutning så att utvecklaren kan arbeta på kundens system (utvecklare arbetar på sina egna enheter utanför Tunga-systemet).
  4.    Vidta organisatoriska åtgärder i relationen med utvecklaren för att optimera säkerhet och sekretess.
 2. All projektledning som rör utvecklingsteamet, inklusive men inte begränsat till:
  1.    Timregistrering, uppskattning och projektplanering
  2.    Prioritering av arbete och fördelning av uppgifter
  3.    Övervakning av framsteg
  4.    Analys av krav
  5.    Hantering av alla resurser, inklusive teamledarna om det rör sig om ett hanterat team.
  6. Upprätta tydliga riktlinjer för kvalitet för utvecklaren/utvecklarna i utvecklingsteamet.
 3.    Ge vägledning för utförandet av uppgifter till utvecklarna (en tydlig vägledning för arkitektur, produktkomponenter som ska implementeras, specifika programvaruverktyg och bibliotek som ska användas, definition av klar, kodningsriktlinjer osv)
  1.    Testning av all levererad programvara inom 5 arbetsdagar från det att utvecklaren/utvecklarna har levererat den,
  2. Tillhandahålla snabb och regelbunden feedback till både utvecklaren/utvecklarna och Tunga:
  3.    Ge veckovis feedback om utvecklarens prestationer till utvecklaren/utvecklarna
  4. Rapportera utvecklarnas missade timmar till Tunga inom 5 arbetsdagar
  5.    Rapportera prestandaproblem hos utvecklaren till Tunga inom 3 arbetsdagar
  6.    Rapportera felaktiga fakturor till Tunga inom 10 arbetsdagar

4.2 När de tidsfrister som anges ovan under C) har löpt ut ska detta anses utgöra godkännande av leverans av tjänster från Tunga 4.3 Kunden tillser att dess representant är tillgänglig när Tunga skäligen kräver det. 4.4 Tunga skall inte anses bryta mot detta användaravtal eller tjänsterna om Tungas underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter och tidsplaner orsakas av kundens underlåtenhet att uppfylla (eller försening i) sina skyldigheter och tidsplaner som anges i denna artikel och i förslaget.   Artikel 5. UTFÖRANDE AV TJÄNSTERNA 5.1 Varje part ska skriftligen vid undertecknandet av detta användaravtal utse den person som ska fungera som dess representant för detta användaravtal och som ska ansvara för att tillhandahålla all information som kan krävas av den andra parten för att fullgöra sina skyldigheter enligt detta användaravtal. 5.2 Parterna skall i förslaget bestämma hur ofta deras respektive representanter skall träffas (virtuellt) under detta användaravtals löptid. 5.3 Tunga kan utföra någon eller alla av sina skyldigheter enligt detta användaravtal genom agenter eller underleverantörer, förutsatt att Tunga förblir ansvarig för sådant utförande och skall hålla kunden skadeslös mot varje förlust eller skada som drabbar kunden till följd av sådan agents eller underleverantörs handling eller underlåtenhet.    Artikel 6. VILLKOR OCH UPPSÄGNING 6.1 Detta användaravtal träder i kraft när kunden har skapat ett konto och gäller på obestämd tid. 6.2 Detta användaravtal kan inte sägas upp så länge som ett tjänsteavtal finns på plats på grundval av vilket tjänster tillhandahålls (fortfarande tillhandahålls). 6.3 Om inget tjänsteavtal finns på plats kan båda parter säga upp detta användaravtal med en uppsägningstid på 6 månader. 6.4 Vardera parten har rätt att säga upp detta användaravtal med omedelbar verkan när som helst genom skriftligt meddelande till den andra parten om:

 1. den andra parten bryter mot något av villkoren i detta användaravtal och (om överträdelsen kan åtgärdas) underlåter att åtgärda överträdelsen inom 30 dagar efter mottagandet av ett skriftligt meddelande om att göra det, eller
 2. den andra parten blir föremål för tvångsförvaltning, en konkursförvaltare eller liknande utses för eller en panthavare tar i besittning någon av den andra partens egendom eller tillgångar, den andra parten ingår ett arrangemang eller en ackord med sina borgenärer, upphör eller hotar att upphöra med sin verksamhet, blir insolvent eller upphör att kunna betala sina skulder när de förfaller till betalning.

6.5 Vid uppsägning av detta användaravtal skall Tunga till kunden återlämna programvaran, allt tillhörande material och dokumentation samt all konfidentiell information som tillhör kunden och alla kopior av hela eller delar därav eller, om kunden så begär, förstöra densamma och skriftligen intyga till kunden att den har förstörts. 6.6 Uppsägning av detta användaravtal (oavsett orsak) ska inte påverka någon av parternas upplupna rättigheter eller skyldigheter och ska inte heller påverka ikraftträdandet eller den fortsatta giltigheten av någon bestämmelse i detta avtal som uttryckligen eller underförstått är avsedd att träda i kraft eller fortsätta gälla vid eller efter sådan uppsägning. 6.7 Under uppsägning skall kunden betala Tunga för alla tjänster som tillhandahållits och allt arbete som utförts fram till det datum då uppsägningen träder i kraft, oavsett orsak, med förbehåll för kundens rätt att endast betala skäligt värde om kunden säger upp avtalet på grund av orsak.   Artikel 7. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR 7.1 Som ersättning för utförandet av tjänsterna skall kunden till Tunga betala det pris som skall faktureras kunden i de angivna proportioner som framgår av förslaget. Om ytterligare tjänster efterfrågas ska de priser som anges i förslaget tillämpas. 7.2 Kunden skall till Tunga betala de belopp som Tunga fakturerat kunden baserat på priserna. 7.3 Kunden skall också betala eller se till att Tunga får betalt för alla rimliga resekostnader och andra utlägg som Tunga-utvecklare och Tunga-anställda ådragit sig, så länge de godkänts i förväg av kunden. 7.4 Betalning av belopp som kunden skall erlägga till Tunga skall ske inom den tid och enligt de övriga villkor som anges i förslaget. 7.5 Med verkan från början av varje kalenderår får Tunga höja de priser som gällde under föregående år, förutsatt att Tunga skriftligen har meddelat kunden om detta minst 10 arbetsdagar i förväg. 7.6 Alla belopp enligt detta användaravtal och/eller ett förslag är exklusive moms, som ska betalas av kunden enligt den skattesats och på samma sätt som för närvarande föreskrivs i lag mot uppvisande av en giltig skattefaktura.   Artikel 8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 8.1 Immateriella rättigheter i alla verk som skall tillhandahållas av Tunga-utvecklare (inklusive käll- och objektkod) tillsammans med allt relaterat material eller dokumentation skall tillhöra kunden efter full betalning av priset. 8.2 Tunga skall omedelbart underrätta kunden om Tunga får kännedom om att någon obehörigen använt hela eller delar av verket.   Artikel 9. KONFIDENTIALITET 9.1 Både under detta användaravtal och efter dess upphörande ska parterna behandla konfidentiell information som tillhör den andra parten eller dess klienter, leverantörer eller kunder strikt konfidentiellt (och ska se till att dess personal och underleverantörer och var och en av dem behandlar konfidentiellt) och ska inte (och ska se till att dess personal och underleverantörer och var och en av dem inte) annat än för att korrekt tillhandahålla de tjänster som krävs för att uppfylla uppdraget, använda eller till någon person, firma eller företag, avslöja konfidentiell information som tillhör den andra parten eller dess klienter, leverantörer eller kunder, och ska inte tillåta användning eller avslöjande av sådan information. I synnerhet skall båda parter bevara all källkod som tillhandahålls av den andra parten under maximala säkerhetsförhållanden. Båda parter skall vidta lämpliga säkerhetsåtgärder i enlighet med professionella standarder för att skydda konfidentiell information som den andra parten avslöjat i sina system. Båda parter ska aktivt informera den andra parten när de tror att konfidentiell information har äventyrats. 9.2 Bestämmelserna i punkt 9.1 skall inte tillämpas om konfidentiell information avslöjas för:

 1.    endera partens egna anställda och då endast till de anställda som behöver känna till samma sak,
 2.    endera partens revisorer, skattemyndigheter, en behörig domstol, ett statligt organ eller en tillämplig tillsynsmyndighet och alla andra personer eller organ som har rätt, skyldighet eller skyldighet att känna till den andra partens verksamhet och då endast i enlighet med sådan rätt, skyldighet eller skyldighet.

9.3 Båda parter åtar sig att se till att de personer och organ som avses i punkt 9.2 innan någon del av den konfidentiella informationen lämnas ut görs medvetna om att denna är konfidentiell och att de är skyldiga den andra parten att iaktta tystnadsplikt. 9.4 Varje part i detta användaravtal ska omedelbart meddela den andra parten om den blir medveten om något brott mot förtroendet av någon person till vilken den avslöjar all eller någon del av den konfidentiella informationen och ska ge den andra parten all rimlig hjälp i samband med eventuella förfaranden som den andra parten kan inleda mot en sådan person för brott mot förtroendet. 9.5 Bestämmelserna i denna punkt ska fortsätta att gälla efter uppsägning av detta användaravtal, men begränsningarna i punkt 9.1 ska upphöra att gälla för all information som kan komma till allmän kännedom på annat sätt än genom obehörigt röjande.   Artikel 10. EXKLUSIVITET OCH ICKE KRINGGÅENDE 10.1 Som ersättning för de betalningar som kunden gör till Tunga enligt detta avtal, åtar sig Tunga att inte utveckla, konstruera, koda, testa eller dokumentera en konkurrerande produkt för eget bruk. 10.2 Tunga förbinder sig härmed att inte ha någon rätt att marknadsföra, distribuera, sälja eller licensiera någon av de applikationer eller leverabler som utvecklas av Tunga-utvecklare för kunden. 10.3 Ingen av parterna får begära, anställa, ingå avtal med eller anlita tjänster för någon av den andra partens personal, arbetsstyrka eller underleverantörer (inklusive Tunga-utvecklare) under en period av ett (1) år efter uppsägningen av detta användaravtal. 10.4 Parterna kan komma överens om att åsidosätta punkt 10.3 från fall till fall, förutsatt att de kan komma överens om en ersättning som kompensation. 10.5 Parterna bekräftar att brott mot punkt 10.3 gör dem ansvariga för föreläggande och för ett vite på 20 000 euro per brott, utan hinder av rätten för varje part att erhålla full ersättning för lidna skador. 10.6 Punkt 10.3 gäller för kunden som juridisk person och även för varje annat bolag, handelsbolag, anställningsförhållande, entreprenadförhållande eller liknande som kunden eller någon av dess anställda och underleverantörer ingår.   Artikel 11. GARANTIER 11.1 Tunga garanterar att urvalet av Tunga-utvecklare sker på ett professionellt sätt och i enlighet med allmänt rådande branschstandard. 11.2 Denna garanti är exklusiv och ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål och alla muntliga eller skriftliga framställningar, förslag eller uttalanden som gjorts på eller före detta avtals ikraftträdandedatum.   Artikel 12. ANSVARSFÖRBINDELSE 12.1   Tungas maximala ansvar gentemot kunden enligt detta användaravtal eller annars av någon orsak (oavsett om det är i form av extra kostnader för avhjälpande tjänster eller annat) kommer endast att vara för direkta kostnader och skador och kommer att begränsas till ett belopp som motsvarar det pris som betalats till Tunga för de tjänster som är föremål för kundens krav, plus skadestånd begränsat till 25% av samma belopp för eventuella extra kostnader som direkt, rimligt och nödvändigt ådragits av kunden för att erhålla alternativa produkter och/eller tjänster med totalt högst 25 000 euro. 12.2 Parterna är medvetna om och överens om att begränsningarna i denna punkt 12 är rimliga med hänsyn till samtliga omständigheter. 12.3 Tunga skall inte under några omständigheter vara ansvarig för skador till följd av förlust av data eller användning, förlorad vinst, förlust av förväntade besparingar, eller för skador som är en indirekt eller sekundär följd av någon handling eller underlåtenhet från Tunga, oavsett om sådana skador rimligen kunde förutses eller faktiskt förutsågs. 12.4 Kundens lagstadgade rättigheter som konsument (om några) påverkas inte. Allt ansvar som inte uttryckligen anges i detta användaravtal är uteslutet. Dessa begränsningar gäller oavsett vilken form av talan det rör sig om, oavsett om det är enligt lag, avtal eller skadestånd inklusive vårdslöshet eller någon annan form av talan. Vid tillämpningen av denna klausul inkluderar Tunga sina anställda, underentreprenörer och leverantörer som alla ska ha förmånen av de begränsningar och uteslutningar av ansvar som anges ovan. 12.5 Ingenting i detta användaravtal ska utesluta eller begränsa ansvar för bedrägligt vilseledande.   Artikel 13. SKILJEDOM OCH MEDLING 13.1 Nederländernas lagar är tillämpliga om tvister uppstår angående detta användaravtal. 13.2 Alla tvister som härrör från detta användaravtal ska avgöras av den behöriga domstol som har jurisdiktion i det distrikt eller underdistrikt där Tunga har sitt säte, med uttryckligt undantag för varje annan domstol.   Artikel 14. FORCE MAJEURE 14.1 Utan hinder av vad som i övrigt anges i detta användaravtal, skall ingen av parterna vara ansvarig för förseningar i fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta användaravtal om sådana förseningar orsakas av omständigheter utanför dess rimliga kontroll (inklusive utan begränsning förseningar orsakade av den andra partens handling eller underlåtenhet), dock under förutsättning att förseningar hos en underentreprenör eller leverantör till den part som är ansvarig för förseningen inte skall befria den part som är ansvarig för förseningen från ansvar, utom i de fall förseningen ligger utanför den berörda underentreprenörens eller leverantörens rimliga kontroll. Under förutsättning att den part som är försenad omgående skriftligen underrättar den andra parten om skälen till förseningen (och förseningens sannolika varaktighet), ska fullgörandet av sådan parts skyldigheter skjutas upp under den tid som nämnda omständigheter kvarstår och sådan part ska beviljas en förlängning av tiden för fullgörande som motsvarar förseningens varaktighet. Förutom om sådan försening orsakas av den andra partens handling eller underlåtenhet (i vilket fall parternas rättigheter, rättsmedel och ansvar ska vara de som ges och åläggs av de andra villkoren i detta användaravtal och enligt lag):

 1.      alla kostnader som uppstår på grund av sådant dröjsmål skall bäras av den part som ådrar sig dem,
 2.      får endera parten, om förseningen fortsätter i mer än 10 veckor, säga upp detta användaravtal genom att skriftligen meddela den andra parten om uppsägningen, dock skall kunden betala Tunga en rimlig summa för arbete som utförts av kunden före uppsägningen och för detta ändamål får kunden dra av summan från alla belopp som tidigare betalats av kunden enligt detta användaravtal (återstoden (om sådan finns) skall återbetalas till kunden oavsett om den betalats genom en deposition eller på annat sätt).

  Artikel 15. MEDDELANDEN 15.1 Meddelanden ska anses ha lämnats i vederbörlig ordning:

 1.    när det levereras, om det levereras med kurir eller annat bud (inklusive rekommenderat brev) under mottagarens normala kontorstid, eller
 2. när de skickas, om de överförs via e-post och en rapport om lyckad överföring eller ett returkvitto genereras, eller
 3.    den femte arbetsdagen efter avsändandet, om det sker med inrikes vanlig post med förbetalt porto, eller
 4. på den tionde arbetsdagen efter avsändandet, om det skickas med flygpost, med förbetalt porto, i varje fall till den senaste adress, e-postadress eller faxnummer som meddelats den andra parten.

  Artikel 16. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 16.1 Parterna är själva ensamt ansvariga för att uppfylla de skyldigheter som följer av detta användaravtal, inklusive skyldigheter relaterade till eventuella tillämpliga lokala eller internationella lagar och förordningar. 16.2 I händelse av konflikt eller tvetydighet mellan någon bestämmelse i huvuddelen av detta användaravtal och någon bestämmelse i något tillägg, ska bestämmelsen i huvuddelen av detta användaravtal ha företräde. 16.3 Ingen part får utfärda eller göra något offentligt tillkännagivande eller avslöja någon information om detta användaravtal utan föregående skriftligt medgivande från den andra parten. 16.4 Detta användaravtal ersätter alla tidigare avtal, överenskommelser och åtaganden mellan parterna och utgör hela avtalet mellan parterna avseende föremålet för detta användaravtal. Parternas skyldigheter enligt ett redan befintligt sekretessavtal skall dock fortsätta att gälla fullt ut så länge det inte finns någon konflikt mellan dessa. Parterna bekräftar att de inte har ingått detta användaravtal på grundval av någon representation som inte uttryckligen ingår i detta användaravtal. 16.5 Om någon bestämmelse i detta användaravtal är förbjuden enligt lag eller av domstol bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar, ska bestämmelsen, i den utsträckning som krävs, avskiljas från detta användaravtal och göras verkningslös så långt som möjligt utan att ändra de återstående bestämmelserna i detta användaravtal, och ska inte på något sätt påverka andra omständigheter i eller giltigheten eller verkställigheten av detta användaravtal. 16.6 Detta avtal ska vara bindande för, och till förmån för, parterna och deras respektive efterträdare och tillåtna rättsinnehavare, och hänvisningar till en part i detta användaravtal ska omfatta dess efterträdare och tillåtna rättsinnehavare. 16.7 I detta användaravtal omfattar hänvisningar till en part även hänvisningar till en person:

 1. som för tillfället är berättigad (genom överlåtelse, nymodighet eller på annat sätt) till den partens rättigheter enligt detta användaravtal (eller något intresse i dessa rättigheter), eller
 2. som, i egenskap av administratör, likvidator eller på annat sätt, har rätt att utöva dessa rättigheter, och i synnerhet omfattar dessa hänvisningar en person till vilken dessa rättigheter (eller något intresse i dessa rättigheter) överförs eller övergår till följd av en fusion, delning, rekonstruktion eller annan omorganisation som involverar den parten. I detta syfte inkluderar hänvisningar till en parts rättigheter enligt detta användaravtal alla liknande rättigheter som en annan person blir berättigad till som ett resultat av en nymodighet av detta användaravtal.

  Artikel 17. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 17.1 Tunga är aldrig ansvarigt för krav till följd av avbrott eller otillgänglighet av servern. Tunga har som målsättning att ha hundraprocentig (100 %) serverupptid, men kan inte garantera detta. 17.2 Tunga förbehåller sig rätten att utföra underhåll eller ändringar av Tunga-kontot, tjänsterna och/eller webbplatsen. Detta kan resultera i perioder under vilka Tunga-kontot, tjänsterna och/eller webbplatsen kan vara tillfälligt otillgängliga. Tunga kommer om möjligt att meddela sådana avbrott i förväg. Tunga är aldrig ansvarigt för anspråk till följd av otillgänglighet av Tunga-kontot, tjänsterna eller webbplatsen. 17.3 Tunga har åtagit sig att följa den höga standarden för datasäkerhet och precision. Tunga är dock aldrig ansvarig för förlust eller skada som kund kan åsamkas till följd av driftsstörning, fel, säkerhetsöverträdelse eller annan orsak. 17.4 Tunga är aldrig ansvarig för det innehåll som en kund använder på Tungas webbplats. Om en kund stöter på innehåll som inte är korrekt, stötande eller i strid med dessa användarvillkor, måste kunden omedelbart rapportera detta till Tunga. Tunga har rätt att vid behov radera innehåll från kunder. 17.5 Innehållet på webbplatsen, inklusive, utan begränsning, text, programvara, skript, grafik, fotografier, ljud, videor, artiklar och varumärken, servicemärken och logotyper som ingår däri ägs av eller licensieras av Tunga, med förbehåll för immateriella rättigheter, om inte annat uttryckligen anges av Tunga. 17.6 Alla juridiska meddelanden ska skickas via e-post till admin@tunga.com. Om du har några frågor om detta användaravtal eller om du vill rapportera överträdelser av detta användaravtal, kontakta oss via e-post till denna e-postadress.