TUNGE KUNDEAFTALE

Velkommen til Tungas Brugeraftale. Tunga er en online platform, der forbinder talentfulde softwareprogrammører fra Afrika med tech-virksomheder og softwareprojekter over hele verden. Denne Brugeraftale indeholder de vilkår og betingelser, der gælder for brugen af Tungas Hjemmeside, personaleudvidelsestjenester og/eller konsulenttjenester (samlet Tjenesterne). Brug af Tunga Hjemmeside og/eller Tjenester er kun tilladt efter accept af disse vilkår og betingelser. Tungas Brugeraftale er således en lovlig aftale mellem dig og Tunga, der dækker alle aspekter af Tjenesterne. Enhver anvendelse af Kundens vilkår og betingelser nægtes. Tunga kan ændre denne Brugeraftale i løbet af forholdet mellem Tunga og Brugeren. Den ændrede version af denne Brugeraftale vil være gældende fra det tidspunkt, hvor den (ændrede) Brugeraftale offentliggøres på Hjemmesiden. I tilfælde af væsentlige ændringer vil kunderne få besked om ændringen via e-mail. Hvis en Kunde ikke accepterer de ændrede brugsbetingelser, skal han/hun meddele Tunga dette skriftligt senest en uge efter offentliggørelsen af de ændrede brugsbetingelser. Denne Brugeraftale er senest blevet opdateret i september 2022. DEFINITIONER I denne Brugeraftale skal følgende udtryk have følgende betydning, medmindre andet fremgår af sammenhængen:

Fortrolige oplysningerSkal omfatte, men ikke nødvendigvis være begrænset til, alle oplysninger, som ikke er offentligt kendte, herunder forretning, økonomi, teknologi (herunder uden begrænsning Kildesoftwaren, Softwaren og Dokumentationen), forretningshemmeligheder og andre kommercielt følsomme oplysninger fra en af parterne uanset deres art.
KonsulentydelserAlle tjenester, som Kunden specifikt anmoder om, herunder afgrænsningsaktiviteter, der består af en detaljeret analyse af Kundens behov og udviklernes tilgængelighed med henblik på at skabe et komplet team med alle de nødvendige færdigheder til at opfylde hele Kundens behov.
Kunde (også kaldet ‘du’)Kunde, der engagerer Tunga Developers gennem Tunga-platformen og/eller bestiller separate tjenester.
Intellektuelle ejendomsrettigheder Alle ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, uanset hvordan de opstår og i alle medier, uanset om de er registreret eller ej, herunder (uden begrænsning) patenter, varemærker, servicemærker, handelsnavne, registreret design og alle ansøgninger om beskyttelse eller registrering af disse rettigheder og alle fornyelser og udvidelser heraf i hele verden.
Administrerede teams       En kombination af dedikerede udviklere og en teamleder, der alle arbejder under Kundens kontrol og ledelse og leveres via Tunga-platformen. 
Forslag       Dokument i hvilket Tunga skitserer vilkårene og omfanget af de specifikke tjenester, der skal leveres, og/eller den (teamet af) dedikerede udvikler(e), der skal leveres.
PrisDen faste, altomfattende pris for levering af Tjenesterne og Satserne som beskrevet i forslaget.
Satser  De time- og dagshonorarer, der gælder for tildeling af Tunga Developers.
Servicekontrakt      En formel aftale mellem Kunden og Tunga, der omfatter 1) denne Brugeraftale, 2) de specifikke vilkår for Tjenesterne som aftalt i Forslaget, 3) vores adfærdskodeks og 4) enhver yderligere aftale mellem Kunden og Tunga, som er uploadet til Hjemmesiden, og som ikke er i modstrid med nogen af betingelserne i denne Brugeraftale.  
TjenesterDen personaleforøgelse og konsulenttjeneste, som Tunga leverer til Kunden som aftalt i en Servicekontrakt.
SoftwareDen software, som en udvikler bidrager til, leveres af Tunga.
Tjenester til personaleudvidelseTjenester, der består i at give adgang til Tunga-platformen for at matche personalebehovet hos Kunden og it-udviklere, herunder Administrerede teams, og stille udviklernes kapacitet til rådighed for Kundens team.
Tunga Tunga BV, registreret på adressen Wibautstraat 131-D, 1091 GL Amsterdam, Nederlandene (handelskammer nr: 67015679).
Tunga-udviklereIT-udviklere i Tunga-databasen.
Hjemmeside         Hjemmesiden drives af Tunga, som er hostet på https://tunga.ioog alle de tjenester, værktøjer og applikationer, der tilbydes der.

  Artikel 1. BRUG AF TUNGAS HJEMMESIDE OG TJENESTER 1.1 Du kan ikke bruge Tjenesterne, hvis du

 1.     ikke lovligt kan indgå kontrakter i henhold til lovgivningen i dit bopælsland,
 2. er under 16 år
 3.     er blevet suspenderet som Kunde af Tunga.

1.2 Kunden er forpligtet til kun at give Tunga gyldige, nøjagtige og sande oplysninger på sin Tunga-konto eller på anden måde. 1.3 Hvis du handler på vegne af en lovligt registreret virksomhed, erklærer du at have al nødvendig fuldmagt til at anmode om tjenester fra Tunga på vegne af denne lovligt registrerede virksomhed. 1.4 Kunden er ansvarlig for at hemmeligholde sine kontooplysninger, herunder brugernavn og adgangskode. I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug af hans/hendes konto, skal Kunden straks underrette Tunga. 1.5 Kunden er ikke berettiget til at udføre handlinger, der kan forstyrre den korrekte funktion af Hjemmesiden og Tjenesterne.   Artikel 2. ENGAGEMENT AF TUNGA DEVELOPERS 2.1 Aftalen om at engagere Tunga Developers afhænger af accepten af et forslag udstedt af Tunga. 2.2 Alle Tunga Developers, der leveres af Tunga via Tunga-hjemmesiden enten som enkeltpersoner eller som Administrerede teams, skal arbejde under Kundens ledelse og instruktion, men der vil ikke blive skabt noget arbejdsgiver-ansat-forhold mellem Kunden og Tunga Developers.    Artikel 3. TUNGA’S FORPLIGTELSER 3.1 Tunga vil opfylde de forpligtelser, der er beskrevet i Forslaget. 3.2 Tunga skal sikre, at alle Tunga Developers, som Kunden engagerer til at udføre visse udviklingsaktiviteter, har de nødvendige færdigheder, ekspertise og omhu til at udføre sådant arbejde og vil være i overensstemmelse med de professionelle standarder, der generelt observeres i computerindustrien for lignende tjenester. 3.3 Tunga skal sikre, at alle Tunga Developers, der er ansat af Kunden, overholder bestemmelserne i denne Brugeraftale vedrørende Fortrolige oplysninger.   Artikel 4. KUNDENS FORPLIGTELSER 4.1 Kunden accepterer at påtage sig følgende ansvar, når de engagerer Tunga Developers, så vidt det med rimelighed er relevant:.

 1. Onboarding af udvikler(e) til udviklingsteamet, herunder men ikke begrænset til:
  1.    Opstil klare regler for engagement, og kommunikér dem til udviklerne;
  2.    Giv adgang til alle relevante værktøjer og oplysninger (kildekode, design, problemhåndteringsværktøj, timesporingsværktøj osv.)
  3.    Sikring af, at udvikleren kan arbejde i et sikkert miljø, f.eks. ved at levere en VPN-forbindelse, så udvikleren kan arbejde på Kundens systemer (udviklere arbejder på deres egne enheder uden for Tunga-systemet).
  4.    Træffe organisatoriske foranstaltninger i forholdet til udvikleren for at optimere sikkerhed og fortrolighed.
 2. Al projektledelse relateret til udviklingsteamet, herunder, men ikke begrænset til:
  1.    Timeregistrering, estimering og projektplanlægning
  2.    Prioritering af arbejde og fordeling af opgaver
  3.    Overvågning af fremskridt
  4.    Analyse af krav
  5.    Styring af alle ressourcer, herunder teamlederne i tilfælde af et styret team.
  6. Etablere klare retningslinjer for kvalitet for udvikleren/udviklerne på udviklingsteamet.
 3.    Give retning for udførelsen af opgaver til udvikleren/udviklerne (en klar retning for arkitektur, produktkomponenter, der skal implementeres, specifikke softwareværktøjer og biblioteker, der skal bruges, definition af færdig, retningslinjer for kodning osv.
  1.    Test af al leveret software inden for 5 arbejdsdage efter levering fra udvikleren/udviklerne;
  2. At give rettidig og regelmæssig feedback til både udvikleren/udviklerne og Tunga:
  3.    Giv ugentlig feedback om udviklerens præstation til udvikleren/udviklerne
  4. Indberet manglende arbejdstimer fra udvikleren til Tunga inden for 5 arbejdsdage
  5.    Indberet ydelsesproblemer hos udvikleren til Tunga inden for 3 arbejdsdage.
  6.    Indberet ukorrekte fakturaer til Tunga inden for 10 arbejdsdage.

4.2 Når tidsfristerne nævnt ovenfor under C) er udløbet, betragtes dette som accept af levering af tjenester fra Tunga. 4.3 Kunden sikrer, at dennes repræsentant er til rådighed, når Tunga med rimelighed kræver det. 4.4 Tunga anses ikke for at have misligholdt denne Brugeraftale eller Tjenesterne, hvis Tungas manglende opfyldelse af sine forpligtelser og tidsplaner skyldes Kundens manglende opfyldelse (eller forsinkelse) af sine forpligtelser og tidsplaner i henhold til denne artikel og Forslaget.   Artikel 5. UDFØRELSE AF TJENESTERNE 5.1 Hver part skal ved underskrivelsen af denne Brugeraftale skriftligt udpege den person, der skal fungere som dens repræsentant i forbindelse med denne Brugeraftale, og som vil være ansvarlig for at give alle oplysninger, som den anden part måtte kræve for at opfylde sine forpligtelser i henhold til denne Brugeraftale. 5.2 Parterne skal i forslaget fastlægge, hvor ofte deres respektive repræsentanter skal mødes (virtuelt) i løbet af denne Brugeraftales løbetid. 5.3 Tunga kan udføre alle eller nogle af sine forpligtelser i henhold til denne Brugeraftale gennem agenter eller underleverandører, forudsat at Tunga forbliver ansvarlig for en sådan udførelse og skal holde Kunden skadesløs for tab eller skade, som Kunden måtte lide som følge af sådanne agenters eller underleverandørers handlinger eller undladelser.    Artikel 6. LØBETID OG OPHØR 6.1 Denne Brugeraftale træder i kraft, når Kunden har oprettet en konto, og indgås på ubestemt tid. 6.2 Denne Brugeraftale kan ikke opsiges, så længe der foreligger en Servicekontrakt, på grundlag af hvilken der (stadig) leveres Tjenester. 6.3 Hvis der ikke er indgået en Servicekontrakt, kan begge parter opsige denne Brugeraftale med et varsel på 6 måneder. 6.4 Hver af parterne har ret til at opsige denne Brugeraftale med øjeblikkelig virkning til enhver tid ved skriftlig meddelelse til den anden part, hvis:

 1. den anden part misligholder en af betingelserne i denne Brugeraftale og (hvis misligholdelsen kan afhjælpes) ikke afhjælper misligholdelsen inden for 30 dage efter modtagelse af en skriftlig meddelelse herom; eller
 2. den anden part bliver sat under administration; der udpeges en kurator eller administrativ kurator eller lignende over, eller en panthaver tager nogen af den anden parts ejendom eller aktiver i besiddelse; den anden part indgår en ordning eller akkord med sine kreditorer, ophører eller truer med at ophøre med at drive virksomhed, bliver insolvent eller ophører med at være i stand til at betale sin gæld, når den forfalder.

6.5 Ved opsigelsen af denne Brugeraftale skal Tunga returnere Softwaren, alt relateret materiale og dokumentation og alle Fortrolige oplysninger, der tilhører Kunden, og alle kopier af hele eller dele heraf til Kunden eller, hvis Kunden anmoder om det, destruere det og skriftligt bekræfte over for Kunden, at det er blevet destrueret. 6.6 Enhver opsigelse af denne Brugeraftale (uanset årsag) skal ikke påvirke nogen af parternes påløbne rettigheder eller forpligtelser, og det skal heller ikke påvirke ikrafttrædelsen eller fortsættelsen af enhver bestemmelse heri, som udtrykkeligt eller underforstået er beregnet til at træde i kraft eller fortsætte med at være i kraft på eller efter en sådan opsigelse. 6.7 Ved opsigelse skal Kunden betale Tunga for alle Tjenester og alt arbejde, der er udført frem til opsigelsesdatoen, uanset årsag, med forbehold for Kundens ret til kun at betale fair værdi, hvis Kunden opsiger af en årsag.   Artikel 7. PRIS OG BETALINGSBETINGELSER 7.1 Som vederlag for udførelsen af Tjenesterne skal Kunden betale Tunga Prisen, som faktureres til Kunden i de angivne proportioner, der er angivet i Forslaget. Hvis der anmodes om yderligere Tjenester, gælder de Satser, der er nævnt i Forslaget. 7.2 Kunden skal til Tunga betale de beløb, som Tunga har faktureret til Kunden baseret på Satserne. 7.3 Kunden skal også betale eller sørge for betaling til Tunga af alle rimelige rejseudgifter og andre udlæg, som Tunga Developers og Tungas medarbejdere pådrager sig, så længe de er forhåndsgodkendt af Kunden. 7.4 Betaling af beløb, som Kunden skylder Tunga, skal ske inden for det tidspunkt og de øvrige betingelser, der er angivet i Forslaget. 7.5 Med virkning fra begyndelsen af hvert kalenderår kan Tunga forhøje de Satser, der var gældende i det foregående år, forudsat at Tunga har givet Kunden skriftligt varsel herom mindst 10 arbejdsdage i forvejen. 7.6 Alle beløb i henhold til denne Brugeraftale og/eller et Forslag er eksklusive moms, som skal betales af Kunden til den sats og på samme måde, som til enhver tid er foreskrevet ved lov, mod indsendelse af en gyldig momsfaktura.   Artikel 8. INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER 8.1 De intellektuelle ejendomsrettigheder til alle værker, der skal leveres af Tunga Developers (herunder kilde- og objektkoden) sammen med eventuelle relaterede materialer eller dokumentation, tilhører Kunden efter fuld betaling af Prisen. 8.2 Tunga skal straks underrette Kunden, hvis Tunga bliver opmærksom på uautoriseret brug af hele eller dele af værket af nogen person.   Artikel 9. FORTROLIGHED 9.1 Både under denne Brugeraftale og efter dens ophør skal parterne behandle med streng fortrolighed (og skal sørge for, at deres personale og underleverandører og hver af dem behandler dem fortroligt) og må ikke (og skal sørge for, at deres personale og underleverandører og hver af dem ikke) ud over i forbindelse med den korrekte levering af de tjenester, der kræves for at udføre opgaven, bruge eller videregive Fortrolige oplysninger, der tilhører den anden part eller dennes klienter, leverandører eller kunder, til nogen person, firma eller virksomhed, eller tillade brug eller videregivelse heraf. I særdeleshed skal begge parter opretholde enhver kildekode, der leveres af den anden part, under maksimale sikkerhedsforhold. Begge parter skal træffe passende sikkerhedsforanstaltninger i henhold til professionelle standarder for at beskytte Fortrolige oplysninger, som den anden part videregiver på deres systemer. Begge parter skal aktivt informere den anden part, når de mener, at Fortrolige oplysninger er blevet kompromitteret. 9.2 Bestemmelserne i paragraf 9.1 gælder ikke, hvis Fortrolige oplysninger videregives til:

 1.    hver parts egne medarbejdere og da kun til de medarbejdere, der har brug for at vide det samme;
 2.    hver parts revisorer, skattemyndigheder, en domstol med kompetent jurisdiktion, et statsligt organ eller en gældende regulerende myndighed og alle andre personer eller organer, der har ret, pligt eller forpligtelse til at kende den anden parts forretning, og da kun i medfør af en sådan ret, pligt eller forpligtelse.

9.3 Begge parter forpligter sig til at sikre, at de personer og organer, der henvises til i punkt 9.2, inden videregivelse af nogen del af de Fortrolige oplysninger gøres opmærksomme på, at de samme oplysninger er fortrolige, og at de har en fortrolighedspligt over for den anden part. 9.4 Hver part i denne Brugeraftale skal straks underrette den anden part, hvis den bliver opmærksom på et brud på fortroligheden fra en person, som den videregiver alle eller dele af de Fortrolige oplysninger til, og skal give den anden part al rimelig hjælp i forbindelse med enhver sag, som den anden part måtte anlægge mod en sådan person for brud på fortroligheden. 9.5 Bestemmelserne i denne paragraf skal overleve opsigelsen af denne Brugeraftale, men begrænsningerne i paragraf 9.1 skal ophøre med at gælde for alle oplysninger, der kan komme til offentlighedens kendskab på anden måde end gennem uautoriseret videregivelse.   Artikel 10. EKSKLUSIVITET OG IKKE-KONKURRENCE 10.1 Som modydelse for de betalinger, Kunden har foretaget til Tunga, accepterer Tunga ikke at udvikle, designe, kode, teste eller dokumentere et konkurrerende produkt til eget brug. 10.2 Tunga forpligter sig hermed til og accepterer, at det ikke har nogen rettigheder til at markedsføre, distribuere, sælge eller licensere nogen af de applikationer eller leverancer, der udvikles af Tunga Developers for Kunden. 10.3 Ingen af parterne må anmode om, ansætte, indgå kontrakt med eller ansætte nogen af den anden parts medarbejdere, arbejdsstyrke eller underleverandører (herunder Tunga Developers) i en periode på et (1) år efter opsigelsen af denne Brugeraftale. 10.4 Parterne kan aftale at se bort fra punkt 10.3 fra sag til sag, forudsat at de kan blive enige om et honorar som kompensation. 10.5 Parterne anerkender, at overtrædelse af punkt 10.3 gør dem ansvarlige for påbud og for en bøde på EUR 20.000 pr. overtrædelse, uanset hver parts ret til at opnå fuld erstatning for de lidte skader. 10.6 Punkt 10.3 gælder for Kunden som juridisk person og også for ethvert andet selskab, interessentskab, medarbejderforhold, kontraktforhold eller lignende, som Kunden eller en af dennes medarbejdere og underleverandører indgår i.   Artikel 11. GARANTIER 11.1 Tunga garanterer, at udvælgelsen af Tunga Developers sker på en professionel måde og i overensstemmelse med almindeligt gældende industristandarder. 11.2 Denne garanti er eksklusiv og træder i stedet for alle andre garantier, hvad enten de er udtrykkelige eller underforståede, herunder eventuelle garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål og eventuelle mundtlige eller skriftlige repræsentationer, forslag eller erklæringer fremsat på eller før denne aftales ikrafttrædelsesdato.   Artikel 12. ANSVAR 12. 1 Tungasmaksimale ansvar over for Kunden i henhold til denne Brugeraftale eller på anden måde uanset årsag (uanset om det er i form af ekstra omkostninger til afhjælpende tjenester eller andet) vil kun være for direkte omkostninger og skader og vil være begrænset til et beløb svarende til den pris, der er betalt til Tunga for de tjenester, der er genstand for Kundens krav, plus skader begrænset til 25% af det samme beløb for eventuelle ekstra omkostninger, der direkte, rimeligt og nødvendigvis er afholdt af Kunden for at opnå alternative produkter og/eller tjenester med et samlet maksimum på EUR 25.000. 12.2 Parterne anerkender og accepterer, at begrænsningerne i denne paragraf 12 er rimelige i lyset af alle omstændighederne. 12.3 Tunga er under ingen omstændigheder ansvarlig for skader som følge af tab af data eller brug, tabt fortjeneste, tab af forventede besparelser eller for skader, der er en indirekte eller sekundær konsekvens af en handling eller undladelse fra Tunga, uanset om sådanne skader med rimelighed kunne forudses eller faktisk var forudset. 12.4 Kundens lovbestemte rettigheder som forbruger (hvis nogen) påvirkes ikke. Alt ansvar, der ikke udtrykkeligt er påtaget i denne Brugeraftale, er udelukket. Disse begrænsninger gælder uanset søgsmålets form, hvad enten det er i henhold til lov, kontrakt eller erstatning, herunder uagtsomhed eller enhver anden form for søgsmål. Med henblik på denne klausul omfatter Tunga sine ansatte, underleverandører og leverandører, som alle skal have fordelen af de begrænsninger og udelukkelser af ansvar, der er angivet ovenfor. 12.5 Intet i denne Brugeraftale skal udelukke eller begrænse ansvar for svigagtig vildledning.   Artikel 13. VOLDGIFT OG MÆGLING 13.1 Hollandsk lovgivning finder anvendelse, hvis der opstår tvister vedrørende denne Brugeraftale. 13.2 Alle tvister, der opstår som følge af denne Brugeraftale, skal afgøres af den kompetente domstol, der har jurisdiktion i det distrikt eller underdistrikt, hvor Tunga har sit registrerede kontor, med udtrykkelig udelukkelse af enhver anden domstol.   Artikel 14. FORCE MAJEURE 14.1 Uanset hvad der ellers er indeholdt i denne Brugeraftale, er ingen af parterne ansvarlige for forsinkelser i opfyldelsen af deres forpligtelser i henhold til denne Brugeraftale, hvis en sådan forsinkelse skyldes omstændigheder uden for deres rimelige kontrol (herunder uden begrænsning enhver forsinkelse forårsaget af den anden parts handling eller undladelse), dog forudsat at enhver forsinkelse fra en underentreprenør eller leverandør til den part, der forsinker, ikke fritager parten for ansvar for forsinkelse, medmindre en sådan forsinkelse er uden for den pågældende underentreprenørs eller leverandørs rimelige kontrol. Såfremt den forsinkede part straks skriftligt underretter den anden part om årsagerne til forsinkelsen (og den sandsynlige varighed af forsinkelsen), suspenderes opfyldelsen af denne parts forpligtelser i den periode, hvor de nævnte omstændigheder vedvarer, og denne part indrømmes en forlængelse af opfyldelsesfristen svarende til forsinkelsesperioden. Medmindre en sådan forsinkelse er forårsaget af den anden parts handling eller undladelse (i hvilket tilfælde parternes rettigheder, retsmidler og forpligtelser skal være dem, der er tildelt og pålagt af de andre vilkår i denne Brugeraftale og ved lov):

 1.      alle omkostninger, der opstår som følge af en sådan forsinkelse, skal bæres af den part, der pådrager sig dem;
 2.      begge parter kan, hvis en sådan forsinkelse fortsætter i mere end 10 uger, opsige denne Brugeraftale med øjeblikkelig varsel ved skriftlig meddelelse til den anden part på grund af en sådan opsigelse, idet Kunden dog skal betale Tunga et rimeligt beløb for arbejde udført af Kunden før en sådan opsigelse, og til dette formål kan Kunden trække et sådant beløb fra alle beløb, som Kunden tidligere har betalt i henhold til denne Brugeraftale (den eventuelle saldo tilbagebetales til Kunden, uanset om den er betalt i form af depositum eller på anden måde).

  Artikel 15. MEDDELELSER 15.1 Meddelelser skal anses for at være givet på behørig vis:

 1.    når de leveres, hvis de leveres med kurer eller andet bud (herunder anbefalet post) inden for modtagerens normale åbningstid; eller
 2. når de er sendt, hvis de er sendt via e-mail, og der er genereret en vellykket transmissionsrapport eller returkvittering; eller
 3.    på den femte arbejdsdag efter afsendelsen, hvis de sendes med almindelig national post med forudbetalt porto; eller
 4. på den tiende arbejdsdag efter afsendelsen, hvis de er sendt med luftpost, med forudbetalt porto, i hvert tilfælde adresseret til den seneste adresse, e-mailadresse eller faxnummer, der er meddelt den anden part.

  Artikel 16. ANDRE BESTEMMELSER 16.1 Parterne er selv eneansvarlige for at overholde de forpligtelser, der følger af denne Brugeraftale, herunder forpligtelser i forbindelse med gældende lokale eller internationale love og bestemmelser. 16.2 I tilfælde af konflikt eller tvetydighed mellem en bestemmelse indeholdt i denne Brugeraftale og en bestemmelse indeholdt i et bilag, har bestemmelsen i denne Brugeraftale forrang. 16.3 Ingen af parterne må udstede eller offentliggøre nogen meddelelse eller videregive nogen oplysninger vedrørende denne Brugeraftale, medmindre der er indhentet forudgående skriftligt samtykke fra den anden part. 16.4 Denne Brugeraftale erstatter alle tidligere aftaler, ordninger og forpligtelser mellem parterne og udgør hele aftalen mellem parterne vedrørende genstanden for denne Brugeraftale. Parternes forpligtelser i henhold til en allerede eksisterende fortrolighedsaftale forbliver dog i fuld kraft og virkning, for så vidt der ikke er nogen konflikt mellem dem. Parterne bekræfter, at de ikke har indgået denne Brugeraftale på grundlag af nogen erklæring, der ikke udtrykkeligt er indarbejdet i denne Brugeraftale. 16.5 Hvis en bestemmelse i denne Brugeraftale er forbudt ved lov eller dømt af en domstol til at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal bestemmelsen, i det omfang det er nødvendigt, adskilles fra denne Brugeraftale og gøres virkningsløs så vidt muligt uden at ændre de resterende bestemmelser i denne Brugeraftale, og skal ikke på nogen måde påvirke andre omstændigheder i eller gyldigheden eller håndhævelsen af denne Brugeraftale. 16.6 Denne aftale skal være bindende for og til fordel for parterne og deres respektive efterfølgere og tilladte erhververe, og henvisninger til en part i denne Brugeraftale skal omfatte dennes efterfølgere og tilladte erhververe. 16.7 I denne Brugeraftale omfatter henvisninger til en part også henvisninger til en person:

 1. som på nuværende tidspunkt er berettiget (ved overdragelse, novation eller på anden måde) til den pågældende parts rettigheder i henhold til denne Brugeraftale (eller enhver interesse i disse rettigheder); eller
 2. der som administrator, likvidator eller på anden måde er berettiget til at udøve disse rettigheder, og i særdeleshed omfatter disse referencer en person, til hvem disse rettigheder (eller enhver interesse i disse rettigheder) overføres eller overgår som følge af en fusion, spaltning, rekonstruktion eller anden reorganisering, der involverer den pågældende part. Til dette formål omfatter henvisninger til en parts rettigheder i henhold til denne Brugeraftale alle lignende rettigheder, som en anden person bliver berettiget til som følge af en novation af denne Brugeraftale.

  Artikel 17. ANDRE BESTEMMELSER 17.1 Tunga er aldrig ansvarlig for krav som følge af udfald eller manglende tilgængelighed af serveren. Tunga har en målsætning om hundrede procent (100%) server-oppetid, men kan ikke garantere dette. 17.2 Tunga forbeholder sig ret til at udføre vedligeholdelse eller ændringer af Tunga-kontoen, Tjenesterne og/eller Hjemmesiden. Dette kan resultere i perioder, hvor Tunga-kontoen, Tjenesterne og/eller Hjemmesiden kan være midlertidigt utilgængelige. Tunga vil annoncere sådanne afbrydelser på forhånd, hvis det er muligt. Tunga er aldrig ansvarlig for krav som følge af manglende tilgængelighed af Tunga-kontoen, Tjenesterne eller Hjemmesiden. 17.3 Tunga er forpligtet til en høj standard for datasikkerhed og præcision. Tunga er dog aldrig ansvarlig for tab eller skader, som en Kunde måtte pådrage sig som følge af funktionsfejl, fejl, sikkerhedsbrud eller andre årsager. 17.4 Tunga er aldrig ansvarlig for det indhold, der anvendes af en Kunde på Tunga-hjemmesiden. Hvis en Kunde støder på indhold, der ikke er korrekt, stødende eller i strid med disse brugsbetingelser, skal Kunden straks indberette dette til Tunga. Tunga har ret til at slette indhold fra Kunder, hvis det er nødvendigt. 17.5 Indholdet på Hjemmesiden, herunder, uden begrænsning, tekst, software, scripts, grafik, fotografier, lyde, videoer, artikler og varemærker, servicemærker og logoer, der er indeholdt deri, ejes af eller er licenseret af Tunga, underlagt intellektuelle ejendomsrettigheder, medmindre andet udtrykkeligt er angivet af Tunga. 17.6 Alle juridiske meddelelser skal sendes via e-mail til admin@tunga.com. Hvis du har spørgsmål til denne Brugeraftale, eller hvis du ønsker at indberette overtrædelser af denne Brugeraftale, bedes du kontakte os via e-mail til denne e-mailadresse.